Preskočiť na obsah

VZN č. 5 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území Obce Buzitka