Preskočiť na obsah

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa
Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady:
Platný občiansky preukaz matky a otca
Právoplatný rozsudok o rozvode matky, otca (ak je rozvedená)

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Buzitke sa sobáše konajú vo štvrtok od 12.00 hod. do 15.00 hod a v sobotu od 13.00 do 16.00 hod. v obradnej sieni Obecného úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:
Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
Rodný list obidvoch snúbencov
Platné občianske preukazy obidvoch snúbencov
Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
– rodný list
– doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
– doklad o štátnom občianstve
– doklad o pobyte
– potvrdenie o osobnom stave
– úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
– právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
– doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom
Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

Doba vybavenia: na počkanie, ak sú predložené všetky doklady
Poplatok:
Uzatvorenie manželstva medzi občanmi SR: bez poplatku – jeden musí mať trvalý pobyt v Matričnom obvode Buzitka
Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66,- € (2000,- Sk)
Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami: 165,50 € (5000,- Sk)
Povolenie na uzatvorenie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom: 16,50 € (500,- Sk)
Povolenie na uzatvorenie manželstva mimo určenej doby: 16,50 € (500,- Sk)
Poplatok sa platí v hotovosti na Matričnom úrade.

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu len pre zamestnávateľa za poplatok 1,00 €. Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre iných zamestnávateľov vystaví za poplatok 2,00 €.

Potrebné doklady:
List o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
Občiansky preukaz zomrelého

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: prvý výpis – bez poplatku

Vedenie osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:
narodenie dieťaťa v cudzine
uzatvorenie manželstva v cudzine
úmrtie občana v cudzine
Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE:
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
Potrebné doklady:
Rodný list
Sobášny list
Úmrtný list
Občiansky preukaz žiadateľa
Rodný list žiadateľa
Odpis z Knihy narodení

Doba vybavenia: do 3 mesiacov
Poplatok: bez poplatku

Vystavenie druhopisu rodného ,sobášneho, úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.
Potrebné doklady:
Platný občiansky preukaz
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 1,50 € (50,- Sk) v hotovosti

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady:
Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
Právoplatné súdne rozhodnutie
Zmena alebo oprava rodného čísla
Rôzne opravy
Doba vybavenia: 1 mesiac
Poplatok:
Návrat k predchádzajúcemu priezvisku do 3 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia bez poplatku, ostatné zmeny s poplatkom.

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady
Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo)
Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva originál + fotokópia
Sobášny list
Občiansky preukaz
Doba vybavenia: 1 mesiac
Poplatok: bez poplatku

Podanie žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov

Žiadosť o výpis alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnú prokuratúru v Lučenci, alebo na matriku. Matrika overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka.

Potrebné doklady
Občiansky preukaz, alebo pas
Žiadosť o výpis z registra trestov
Doba vybavenia: do 15 dní

Poplatok:
kolok 3,- € (100,- Sk) nalepený na predpísanom mieste žiadosti (v prípade vybavovania na Okresnej prokuratúre)
1,50 € (50,- Sk platí sa v hotovosti na Matričnom úrade)

Organizovanie občianskych obradov

Občianskym obradom rozumieme uvítanie detí do života, sobáše, jubilejné sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne na matričnom úrade.

Potrebné doklady:
Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

Uvítanie do životaObčan obce Buzitkabez poplatku
Občan iných obcí30,00 €
SobášVo štvrtokBez poplatku
V sobotu – občan obce BuzitkaBez poplatku
Občan iných obcí30,00 €
Jubilejný sobášObčan obce BuzitkaBez poplatku
Občan iných obcí30,00 €
Občiansky pohrebObčan obce BuzitkaBez poplatku
Občan iných obcí30,00 €

Kontakt:
Obecný úrad Buzitka
Mária Kovalančíková,Tel.: 047/43 80 183,fax: 047/43 80 291
e-mail.: obecbuzitka@gmail.com