Preskočiť na obsah

Zmena, odhlásenie a potvrdenie pobytu

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade Buzitka zmenu pobytu v rámci obce Buzitka

Potrebné doklady

Vlastník bytu (domu):

·       Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  

·      List vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z katasterportal.sk). 

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

·       Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  

·       Oznámenie o uzavretí manželstva

·       U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy 

Nájomca bytu (domu):

·        Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  

·        Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú 

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

·        Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  

·        Vlastníci s listom vlastníctva, alebo s rozhodnutím o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z katasterportal.sk).        

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.       

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Kontakt: 047/43 80 183, e-mail: obecbuzitka@gmail.com

Doba vybavenia:  na počkanie

Poplatok: 

·       Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € / osoba    

·       Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady

·       Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )

Kontakt: 047/43 80 183, e-mail: obecbuzitka@gmail.com,

Doba vybavenia:  na počkanie

Poplatok: 

·       Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € / osoba     

·       Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady

·       Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )

·       Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Kontakt: 047/43 80 183, e-mail: obecbuzitka@gmail.com

Doba vybavenia:  na počkanie

Poplatok: 

·       Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 € / osoba 

·       Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni OcÚ