Preskočiť na obsah

Stavebná agenda

Dňa 1. augusta 2000 nadobudol účinnosť zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým sa okrem úprav v iných oblastiach taktiež upresnil rozsah kompetencií obce a posilnila jej právomoci v rámci činnosti, ktorú vykonáva ako stavebný úrad. 

Podľa § 117 ods. 2 novely stavebného zákona obec vykonáva právomoc stavebného úradu v nasledovnom rozsahu:

– § 55 ods.2 stavebného zákona obec prijíma ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a telekomunikačných stavieb alebo zariadení vymedzených v písmenách a) až f) tohto ustanovenia, 

– § 57 ods.1 a 2 stavebného zákonaobec vybavuje ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a telekomunikačných stavieb alebo zariadení vymedzených v § 55 ods.2 postupom podľa § 57, vrátane oprávnenia určiť, že ich možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,  

– § 71 ods.1 písm. c) stavebného zákonaobec povoľuje informačné, reklamné a propagačné zariadenia,  

– § 77 pre povolenie vydané podľa § 71 ods.1 písm. c) stavebného zákona obec vykonáva kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie pre tie informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pri povolení ktorých v súlade s § 76 ods.2 určila, že vyžadujú kolaudáciu,  

– § 90 a 93 pre informačné, reklamné a propagačné zariadenia obec povoľuje alebo nariaďuje odstránenie informačných, reklamných a propagačných zariadení, 

– § 105 ods.1 písm. a) a g) a § 106 ods. 1 písm. a) a e) pre prejednávanie priestupkov a ukladanie pokútobec prejednáva priestupky a ukladá pokuty za uskutočňovanie drobných stavieb, stavebných úprav alebo udržiavacích prác, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním, obec prejednáva priestupky a ukladá pokuty za uskutočňovanie alebo užívanie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s ním.  

Novelou stavebného zákona prešli do plnej právomoci obcí všetky konania vykonávané podľa stavebného zákona, ktoré súvisia s povoľovaním a užívaním informačných, reklamných a propagačných zariadení vrátane ich odstraňovania a ukladania sankcií. podľa § 107 ods.2 novely stavebného zákona výnosy z pokút uložených obcou budú plynúť do jej rozpočtu. Úprava, podľa ktorej obce môžu aj sankčne postihovať protiprávne konanie stavebníkov v oblasti, ktorá patrí do ich pôsobnosti, posilnila právomoci obce o nástroj na zabezpečenie stavebnej disciplíny. 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Drobnými stavbami súprízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výšku 5 m (kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.), 

podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. žumpy pivnice).

Za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy a pod. 

Požadované doklady: 

·        doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku 

·        jednoduchý situačný výkres na podklade katastrálnej mapy, s vyznačením umiestnenia  stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby 

·        ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka tejto nehnuteľnosti 

·       ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať uskutočnenie stavby 

·       jednoduchý technický opis stavby 

·       rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy  
Lehota vybavenia: 30 dní od podania žiadosti 

Stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že:

·         proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí, 

·        ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia (Podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona).

Ohlasovanú drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nej nemá námietky. 

Stavba garáže sa podľa novely stavebného zákona považuje za drobnú stavbupokiaľ spĺňa kritériá vymedzené v § 139b ods. 5 stavebného zákona pre drobné stavby, t.j. plní doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie a zároveň je prízemnou stavbou, ktorej zastavená plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m alebo podzemnou stavbou, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. 

Pri drobných stavbách vymedzených v § 55 ods. 2 písm. a) stavebného zákona (vrátane drobných stavieb garáží) postačí ohlásenie obci, ktorá podľa § 117 ods. 2 stavebného zákona vykonáva právomoc stavebného úradu. 

Obec po ohlásení drobnej stavby písomne oznámi stavebníkovi, že proti jej uskutočneniu nemá námietky a k oznámeniu pripojí overený jednoduchý situačný výkres. Podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona je tiež v právomoci obce určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 

Podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona sa kolaudačné konanie vykonáva iba pri tých stavbách, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, preto sa ohlásené drobné stavby (vrátane drobných stavieb garáží) nekolaudujú. 

Na kolaudáciu drobných stavieb (vrátane drobných stavieb garáží) po ktorých ohlásení obec určila, že podliehajú stavebnému povoleniu, sa vzťahuje ust. § 81c písm. a) stavebného zákona, podľa ktorého všeobecný stavebný úrad môže upustiť od kolaudácie stavby garáže ako drobnej stavby. 

Ak stavba garáže nespĺňa podmienky vymedzené v § 139b ods. 5 stavebného zákona pre drobné stavby a spĺňa podmienky vymedzené v § 139b ods. 1 stavebného zákona v platnom znení, považuje sa za stavbu jednoduchú a zásadne podlieha stavebnému konaniu. 

Na kolaudáciu jednoduchých stavieb a ich zmien sa vzťahuje ust. § 81c písm. b) stavebného zákona, podľa ktorého všeobecný stavebný úrad nemôže upustiť od kolaudácie stavby garáže ako jednoduchej stavby. 

Pokiaľ stavebník požiada o povolenie stavby rodinného domu alebo inej stavby, ktorej nedeliteľnou súčasťou je aj stavba garáže, povolí všeobecný stavebný úrad stavbu ako funkčný celok, vrátane garáže a prípojok na verejné rozvodné siete.  

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách:

·         ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby,

·         nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, 

·         nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.  

Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky.  

Požadované doklady: 

·        doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (možno ho nahradiť čestným vyhlásením),

·         kópia z katastrálnej mapy,

·        súhlas všetkých vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby, 

·        písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude uskutočňovať nájomca, 

·        stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.  

Stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že: 

·         proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky, alebo

·         určí, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia (Podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona)

Lehota vybavenia: 30 dní od podania žiadosti 
Správny poplatok: bez správneho poplatku  

Pri povoľovaní plynofikácie jestvujúcich stavieb, najmä rodinných domov, je v každom jednotlivom prípade vždy potrebné zistiť, aký rozsah prác sa rozumie pod výrazom „plynofikácia“. 

Pokiaľ bude stavebník uskutočňovať drobnú stavbu (plynová prípojka) spolu so stavebnými úpravami vymedzenými v § 55 ods. 2 písm. b) stavebného zákona, postačí ohlásenie obci.  

Pokiaľ bude stavebník uskutočňovať stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom presahujú rámec vymedzený v § 55 ods. 2 stavebného zákona je potrebné stavebné povolenie.

Za stavebné úpravy, na ktoré podľa § 55 ods. 2 písm. b) stavebného zákona postačí ohlásenie, možno považovať iba také stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa verejné záujmy. 

Podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona je v pôsobnosti obce určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 

Pri zmene kotla z tuhého paliva na plynový kotol v rodinnom dome sa jedná o zmenu v technickom vybavení stavby oproti pôvodnému stavebnému povoleniu a kolaudačnému rozhodnutiu a dokumentácii overenej v stavebnom a kolaudačnom konaní, ktorá môže vyžadovať aj stavebné úpravy stavy. Pokiaľ zmena kotla vyžaduje aj stavebné úpravy, ktorých charakter nepresahuje rámec vymedzený v § 55 ods. 2 písm. b) stavebného zákona, postupuje sa podľa ustanovenia § 57 stavebného zákona ako pri ohlásení stavebných úprav, pokiaľ sú pre to splnené zákonom stanovené podmienky, vrátane oprávnenia obce určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na odlišnosť oproti ustanoveniu § 139b ods. 14 stavebného zákona, podľa ktorého sa údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí (vrátane výmeny vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov), ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, považuje za udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce). Odlišnosť spočíva najmä v tom, že pri bežných udržiavacích prácach sa pri výmene vykurovacieho kotla nemení vykurovacie médium. 

Pri povoľovaní samostatných plynových kúrení v jednotlivých bytoch v bytovom dome sa jedná o zmenu v spôsobe vykurovania bytu, ktorou sa zasahuje do pôvodného centrálneho systému vykurovania celého domu odpojením od toho pôvodného systému, preto v takom prípade nepostačí ohlásenie, ale všeobecný stavebný úrad preskúma v konaní podľa § 85 stavebného zákona, či je možné uskutočniť takúto zmenu v užívaní stavby z hľadiska ochrany verejných záujmov podľa stavebného zákona, jeho vykonávacích predpisov a súvisiacich osobitných predpisov. Podľa ustanovenia § 85 ods. 2 stavebného zákona – druhá veta – stavebný úrad prerokuje v spojenom konaní podľa § 85 ods. 1 zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcu v takých stavebných úpravách, na ktoré by inak postačilo ohlásenie. 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť: 

·         stabilitu stavby, 

·         požiarnu bezpečnosť stavby, 

·         jej vzhľad alebo životné prostredie 

·        a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.  

Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky. 
Požadované doklady: 

·        doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením 

·        kópia z katastrálnej mapy 

·        písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca 

·        stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. 

Stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu udržiavacích prác 

·         nemá námietky, alebo určí, 

·        že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia (Podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona) 

Lehota vybavenia: 30 dní od podania žiadosti 

Správny poplatok:bez správneho poplatku 

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. 

Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby a činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí a životného prostredia, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu.

Požadované doklady:                                      

·        doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby

·        kópia z katastrálnej mapy

·        dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania stavby 

·       doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce 

·        stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie 

·        zoznam účastníkov konania 

Lehota vybavenia:30 – 60 dní od podania žiadosti 

Správny poplatok:16,50 € 

Ďalšie súvisiace úkony: 

·         zápis do katastra nehnuteľnosti

·         priznanie k dani z nehnuteľnosti 

Iné: zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. 

Ukončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka
V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia

Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy. 
Kolaudačným rozhodnutímsa povoľuje užívanie stavby na určený účel a určia sa podmienky užívania stavby.
Požadované doklady:

·       doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby

·       geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby) overený Správou katastra 

·       doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových  zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení skúšobnej prevádzky 

·        projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní 

·       výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby 

·       doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty, atesty a vyhlásenia o zhode na zabudované výrobky 

·        preberací protokol 

·       požadované rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia  dotknutých orgánov štátnej správy 

·       stavebný denník

Lehota vybavenia:30 – 60 dní od podania žiadosti
Správny poplatok:

a) návrh na vydanie kolaudačného rozhod. na stavbu s rozpočtovým nákladom:

     do 49 790,50 EUR vrátane 16,50 EUR 
    nad 49 790,50 EUR do 99 581,50 EUR vrátane 23 EUR 
    nad 99 581,50 EUR do 331 939 EUR vrátane 33 EUR 
    nad 331 939 EUR do 3 319 391,50 EUR vrátane 66 EUR 
    nad 3 319 391,50 EUR 99,50 EUR 
b) vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby – 16,50 €  
c) vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby – 33,00 €  

Oslobodenie od poplatkov:Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona.

Iné:
·        kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí   a ŽP, nie je zabezpečené vykurovanie stavby a napojenie na verejné inžinierske siete a zaistený prístup k stavbám 

·        na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad vydať časovo obmedzené povolenie na  predčasné užívanie stavby

·        po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku vydá  stavebný  úrad kolaudačné rozhodnutie 

·        pri jednoduchých a drobných stavbách stavebný úrad náležitosti návrhu a požadovaných dokladov primerane zjednoduší 

Stavebný úrad na žiadosť stavebníka môže povoliť zmenu stavby pred jej dokončením. 

Požadované doklady: 

·        doklad o vlastníckom alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku 

·        snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby (ak sa mení pôdorys stavby) 

·         pôvodné stavebné povolenie 

·        opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou  dokumentáciou

·         projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach 

·        doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy , ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou  stavby dotknuté

Lehota vybavenia:30 – 60 dní od podania žiadosti 
Správny poplatok:

·        na zmeny stavieb pred dokončením na bývanie alebo individuálnu rekreáciu – 23,00 €

·        na zmeny stavieb pred jej dokončením na ostatné neuvedené stavby pri predpokladanom   rozpočtovom náklade

do 49 790,50 € vrátane – 33,00 € 
nad 49 790,50 € do 99 581,50 € vrátane – 49,50 € 
nad 99 581,50 € do 331 939 € vrátane – 66,00 € 
nad 331 939 € do 3 319 391,50 € vrátane – 116,00 € 
nad 3 313 391,50 €k – 199,00 €  

Oslobodenie od poplatkov:

Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S. 
Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona… 

Iné:

–  na konanie o zmene stavby pred jej dokončením sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní

– žiadosť o zmenu stavby musí stavebník podať ešte pred vykonaním požadovaných zmien 

– po dohode so stavebným úradom možno zmenu prerokovať v kolaudačnom konaní, ak mena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od overenej projektovej dokumentácie.

Stavby a ich zmeny sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak.Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. 
Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie. 
Požadované doklady: 

·        doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom 

·         kópia z katastrálnej mapy so zakreslením stavby 

·         rozhodnutie o umiestnení stavby 

·         projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach 

·         zoznam známych účastníkov stavebného konania 

·        vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovanie stavby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou 

·        rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy 

Lehota vybavenia: 30 – 60 dní od podania žiadosti 

Správny poplatok: podľa sadzobníka správnych poplatkov a) na stavby na bývanie 
            1. na stavbu rodinného domu – 33,00 €  
            2. na stavbu bytových domov – 66,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekr. chaty, rekr. domy, záhr. chaty), 
            1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m² – 23,00 € 
            2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m² – 39,50 € 
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením – 23,00 € 
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodin. domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 16,50 € 
e) na stavbu garáže s jedným alebo s dvoma miestami – 23,00 €  
f ) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením – 16,50 €  
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

         do 49 790,50 € vrátane – 33,00 € 
         nad 49 790,50 € do 99 581,50 € vrátane – 49,50 € 
         nad 99 581,50 € do 331 939 € vrátane – 66,00 € 
         nad 331 939 € do 3 319 391,50 € vrátane – 116,00 € 
            nad 3 313 391,50 €k – 199,00 €   
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie – 16,50 €  
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie – 33,00 € 

Oslobodenie od poplatkov:

Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S. 
Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona. 

Iné:

·       stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, stavebník je povinný požiadať o predĺženie platnosti 

·       stavebné povolenie a predĺženie platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podáva vlastník stavby písomne. 
Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie závadnej stavby, stavby bez stavebného povolenia a dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania.

Požadované doklady: 

·        doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom 

·        kópia z katastrálnej mapy 

·        technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku 

·        stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o odstránenie stavby v radovej zástavbe 

·        doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred 

·       pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby 

·       rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy 

·       ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby. 

Lehota vybavenia: 30 – 60 dní od podania žiadosti 

Správny poplatok: 6,50 €  

Iné:

– konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie 

– v rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania dokumentácie

– nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len za základe územného rozhodnutia. Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľaÚčastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak    nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie  vyplýva z osobitných predpisov (zák.č.127/1994 Z.z.).Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie. 

Požadované doklady: 

·        list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku  vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť

·        kópia z katastrálnej mapy 

·        zoznam účastníkov územného konania 

·        situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov 

·        dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach 

·        rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí 

Lehota vybavenia: 30 – 60 dní od podania žiadosti 

Správny poplatok:a) právnické osoby – 16,50 € 
b) fyzické osoby – 6,50 €  

Oslobodenie od poplatkov: Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona. 

Ďalšie súvisiace úkony: – predĺženie platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty určenej v územnom rozhodnutí. 

Iné:
– rozhodnutím o umiestnení stavby sa určí stavebný pozemok, určia sa podmienky na umiestnenie stavby a požiadavky na obsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
– stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú jednoznačné podmienky vzhľadom na pomery v území, pri ostatných stavbách, ak podmienky na umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny 

– stavebný úrad môže pri jednoduchej stavbe určiť v rozhodnutí, že na jej uskutočnenie postačí ohlásenie jednoduchej stavby 

– zmena územného rozhodnutia, t.j. nahradenie novým územným rozhodnutím pri zmene podkladov. 

Povolenie stavebného úradu vyžadujú informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou 

Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných , požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením. 

Podať žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel. Podať žiadosť môže aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu alebo pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť. 

Potrebné doklady:

·         Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení (tlačivo žiadosť   o povolenie reklamných zariadení) 

·         dokumentácia obsahujúca návrh zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach 

·         doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo na pozemku navrhované zariadenie 

·         rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy 

·         doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti 

·         údaje o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom 

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti

Poplatky:   49,50 € za každé jednotlivé zariadenie 

Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, národné metodické centrá, osvetové strediská, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a št. divadlá. 

Od poplatku je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.